ANBI Informatie

Publicatie van gegevens ingevolge regelgeving voor ANBI’s

Naam van de instelling
Stichting Het Alphons Diepenbrock-Fonds

RSIN/fiscaal nummer
8161.71.543

Contactgegevens
Stichting Het Alphons Diepenbrock-Fonds
p/a Vätternkade 92
1060 PK Amsterdam

T: 020 679 1362
E: floriandiepenbrock@yahoo.com

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verspreiden en bekendmaken van het oeuvre van Alphons Diepenbrock. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer het (laten) drukken en verspreiden van partituren, klavier uittreksels, de afzonderlijke vocale en instrumentale partijen van alle door de componist Alphons Diepenbrock in manuscript nagelaten werken.

Beleidsplan
De marketing en verkoop/verhuur van partituren is ondergebracht bij de muziekuitgeverij Donemus. In het kader van de doelstelling poogt de stichting interesse voor het werk van de componist en de uitvoering daarvan te bevorderen rond herdenkingsdata, zoals de 150ste geboortedag (in 2012) en de 100ste sterfdag (in 2021) van de componist.

Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag heeft de stichting opdracht gegeven tot het schrijven van een monografie door Leo Samama. Deze monografie met de titel “Alphons Diepenbrock. Componist van het vocale” is verschenen in september 2012.

In 2021 valt de 100ste sterfdag van Alphons Diepenbrock. Het bestuur is in onderhandeling met een Engelse uitgever om de monografie in de Engelse taal te laten verschijnen medio 2021. Na 2021 zal door het bestuur nader beleid worden ontwikkeld.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door het bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij bij hun benoeming anders is bepaald.

Namen van de bestuurders
Dr. J.A.P.M. de Laat, voorzitter
Drs. A.J. Wester, secretaris
Dr. F.J. Diepenbrock, penningmeester
Drs. M.G.J.M. Nieuwenhuizen

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie jaarrekening.

Financiële verantwoording
Zie jaarrekening.

Een nieuwe link